London Loves vol.22

-Mod, Ska & Reggae-
DJs: STS, Yukie & きやまけんご
¥1000 1d.
18:30-20:00